Gode råd til afholdelse af events

I forbindelse med afholdelse af forskellige typer af events, arrangementer og lignende skal du undersøge om jeres aktivitet kræver en tilladelse fra en eller flere myndigheder. Nedenfor har vi nævnt de mest typiske, som du skal være opmærksom på. Listen ikke nødvendigvis udtømmende.

Udover de nedenstående nævnte tilladelser, skal I være opmærksom en lang række andre forhold. For eksempel momsregler, indberetning af b-indkomst til Skat, fødevarekontrol ved salg og produktion af fødevarer (Pølsebevis) og arbejdsforhold for frivillige, herunder behovet for eksempelvis en ansvarsforsikring.

Tilladelse hos Jammerbugt Kommune - ansøgning om arrangementer på Jammerbugt Kommunes vejarealer eller ejendom, tilladelse kræves ved arrangementer på kommunens vej-, torve- og parkarealer (vejloven § 80)

• Ansøg på hjemmeside www.virk.dk, skriv "råden over vejareal" i søgefeltet
• brug eget NemId til login, udfyld og send ansøgningen
• 4 - 6 ugers behandlingstid ved kommunen, andre myndigheder skal måske også ind over, så søg i god tid.

Kommunens regulativ for råden over vejarealer danner rammerne for, hvilke typer arrangementer, der kan gives tilladelse til. Midlertidig skiltning til arrangementer kræver ikke tilladelse, blot at reglerne i Jammerbugt Kommunes regulativ for midlertidig skiltning overholdes.

Afspærring af veje kræver godkendelse af skilteplan i henhold til vejreglerne. Vejmyndighed godkender i samarbejde med politiet, men ansøger skal selv fremstille skilteplan. Kommunen underretter relevante myndigheder om tilladelser til arrangementer. Det gælder Politi, beredskab, Falck A/S, NT, renovation, skolekørselskoordinering.

Skilte – i forbindelse med for eksempel løb på offentlig vej, kan der blive behov for skilte. Det er muligt at låne skilte hos Jammerbugt Kommunes afdeling vej og park. Skriv til pmy@jammerbugt.dk som hjælpe videre hermed. På http://www.infragroup.dk/faerdselstavler finder du de forskellige skilte.

 

Politiet - større arrangementer med alkoholudskænkning kræver Lejlighedstilladelse fra Politiet
Regler og ansøgning: https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/begivenheder/lejlighedstilladelseBygningsmyndigheden - certificeret telt der anvendes som midlertidigt forsamlingslokale til under 150 personer, kræver ikke en byggetilladelse, men man skal indhente tilladelse fra grundejer. Certificeret telt der anvendes som midlertidigt forsamlingslokale til over 150 personer, kræver en arrangementstilladelse fra Jammerbugt kommune, som sender sagen til udtalelse ved Nordjyllands Beredskab. Ansøgningen skal indsendes min. 4 uger før via www.bygogmiljø.dk , og ansøgningen skal indeholde situationsplan med indtegnet placering af telt, samt opstillingsplan visende placering af borde m.v. samt flugtveje, flugtvejsskilte og slukningsmateriel. Teltudlejer vil måske kunne være behjælpelig med ansøgning.

Ikke certificerede telte på over 50 m2 og som ikke anvendes til privat brug, kræver en byggetilladelse. Ansøgningen skal indsendes min. 4 uger før via www.bygogmiljø.dk , og ansøgningen skal indeholde situationsplan med indtegnet placering af telt - Ved yderligere spørgsmål, kontakt Team Byg på tlf. 7257 7698.Sikkerhedsvurdring, herunder bl.a. terrorsikring -
file:///C:/Users/utd/Downloads/Vejledning_ved_udendrs_musikarrangementer.pdfFørstehjælp/samaritter - prisen for 1 uddannet samarit er 175 kr. i timen. Pengene går til Dansk
Røde Kors. Minimumsbeløbet for en vagt er 3500 kr. http://www.aalborg-samaritterne.dk/

 

Børneattest - skal indhentes på personer, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år https://politi.dk/da/bestil/bestil%20straffeattest/boerneattest

Læs mere i vejledningen omkring hvornår du skal indhente børneattester
https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/KUU/bilag/58/1052760.pdfKontrakter - på www.DMF.dk findes standard kontrakt, til indgåelse af kontrakter i forbindelse med musiske arrangementer. Husk at der findes ”riders” og at disse også er til forhandling / eventuelt afvisning.

 

Dansk Live (interesseorganisation for festivaler og spillesteder) http://dansklive.dk/ kan give inspiration og information.

 

KODA - der skal betales afgift til KODA, når du spiller musik offentligt. Minimum er omkring 500 kr. for et arrangement. https://kunde.koda.dk/

 

Formidling af dit kulturelle arrangement
http://www.kulturblad.dk/

 

Formidling af større events og koordinering af tidspunkter
Jette Haugaard Grønhøj, Visit Jammerbugten, 7257 8972 jhg@jammerbugt.dk

 

Oplæg og inspiration til afholdelse af sportsarrangementer/motionsløb:

Tjekliste til afvikling af motionsløb

Planlægning af sportsarrangementer

 

Oplæg og inspiration til afholdelse af kulturarrangementer:

Events og kulturprojekter - fra ide til udførelse

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk