Hvad er Landdistriktsrådet

Formålet med Landdistriktsrådet er at koordinere landdistriktsudviklingen i Jammerbugt Kommune og skabe helhed og sammenhæng i projekterne.

Landdistriktsrådet er sammensat af 24 lokale repræsentanter og 5 politikere fra Kommunalbestyrelsen. Formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er formand for Landdistriktsrådet.

Medlemmet af Landdistriktsrådet har ansvaret for, at borgere, foreninger, organisationer etc. indkaldes til et møde, senest tre måneder inde i hver påbegyndt kommunalbestyrelsesperiode, hvor medlemmet af landdistriktsrådet vælges for perioden og LUP’en revideres. 

Udover medlemmet til Landdistriktsrådet, udpeger det enkelte lokalsamfund yderligere to repræsentanter. De tre valgte fra tre forskellige foreninger administrerer i fællesskab et evt. generelt tilskud til lokalsamfundene.

Landdistriktsrådets primære rolle er at koordinere og komme med input til landdistriktsindsatsen i Jammerbugt Kommune, således at indsatsen matcher lokale behov og koordineres på tværs af de geografiske områder.

Landdistriktsrådet forelægges ansøgninger til de Kommunale Kultur- og Landdistriktsmidler for en kommentar. Udover udviklingsarbejdet i Landdistriktsrådet er der også igangsat en række andre initiativer, som pågår sideløbende. Initiativer, som kan involvere et eller flere lokalsamfund. Her kan for eksempel nævnes ”Liv i by og skole”, som er igangsat af kommunalbestyrelsen og centerbysamarbejdet, som er igangsat af Økonomiudvalget.

Årlig støtte til lokalsamfundene

De lokalsamfund, strategien omfatter, modtager årligt et tilskud. Tilskuddet administreres af medlemmet af landdistriktsrådet samt yderligere to lokale repræsentanter, som beskrevet nærmere tidligere. Tilskuddet kan anvendes til projekter, som er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes politikker og den lokale LUP. For eksempel små anlægsprojekter, sociale og kulturelle events og arrangementer. Lokalsamfundet kan vælge at spare op til større projekter. Tilskuddet kan også anvendes til forplejning i mindre omfang i forbindelse med møder og lignende. Tilskuddet kan ikke anvendes til rejser og honorarer til lokale.

 

Du kan se hvem der repræsenterer dit lokalområde her.

 

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk