Ildsjælenes værktøjskasse – én indgang

I centrum for strategien er engagerede ildsjæle. Derfor er det Jammerbugt Kommunes ambition at skabe gode betingelser for, at borgerne, ildsjælene og foreningerne - og deres muligheder for at skabe udvikling lokalt. I denne strategi er der således formuleret en række initiativer og tilbud, som har til formål at understøtte borgernes frivillige arbejde.

Én indgang til kommunen

Når en ildsjæl henvender sig omkring initiativer i deres lokalsamfund, vil henvendelsen blive formidlet til en af Jammerbugt Kommunes konsulenter i Vækst Jammerbugt, som vender tilbage med svar på henvendelsen eller får en kollega til at svare. Ildsjæle må aldrig opleve at blive stillet rundt fra medarbejder til medarbejder i forvaltningen eller overladt til selv at søge svaret på deres henvendelse.

Mulighed for at søge støtte til projekter

Der er gennemført mange lokalt forankrede projekter, som har skabt udvikling i Jammerbugt Kommune. Med ”Ildsjæle gør forskellen” vil kommunalbestyrelsen med de kommunale Kultur- og Landdistriktsmidler fortsat bidrage til, at der gennemføres udviklingsprojekter, som vil skabe værdi lokalt.

Det er ambitionen, at indsatsen skal være strategisk. Det betyder, at initiativer skal bygge på bred lokal opbakning og projekterne skal bidrage til at øge sammenhængskraften i lokalsamfundet eller på tværs af lokalsamfund. LUP’en bliver det enkelte lokalsamfunds redskab, som skal sikre bred opbakning og sammenhængskraft, og derfor vil der i vurderingen af projekter blive lagt vægt på, om projektet er i overensstemmelse med LUP’ens mål.

Hjælp til udvikling af projekter og projektbeskrivelser

Erfaring viser, at det er vigtig, at projekter skrues rigtig sammen i forhold til indhold og finansiering. Samtidig er det afgørende, at der udarbejdes en god projektbeskrivelse. Derfor tilbyder Jammerbugt Kommune sparring og vejledning i forbindelse med projektudvikling.

Formidling af fonde, puljer og diverse andre muligheder

På Facebooksiden ”Jammerbugt - ildsjæle gør forskellen” annonceres nyheder, ansøgningsfrister og lign. for relevante puljer og fonde såvel som anden relevant information.

På www.landdistrikt.jammerbugt.dk vil det være muligt at finde strategien ”Ildsjæle gør forskellen” og mere statiske oplysninger i relation til landdistriktsindsatsen, såsom kontaktoplysninger, skemaer, ansøgningsfrister, referater og lignende.

Erfaringsudveksling, netværk og samarbejde

Et vigtigt element i arbejdet med landdistriktsudvikling og landdistriktspolitik er erfaringsudveksling, netværk og samarbejde mellem lokalsamfund, foreninger og ildsjæle. Lokalsamfundene kan lære meget af hinandens erfaringer og gennem netværk, dialog og fælles inspiration.

Kommunikation og formidling

For at styrke netværket mellem ildsjæle og lokalsamfund og hermed sikre bedre videns- og erfaringsdeling omkring aktiviteter, projekter, events osv. vil forvaltningen etablere et fælles kommunikationsforum for ildsjæle i Jammerbugt Kommune.

Uddannelse af ildsjæle

Det at være ildsjæl kræver indsigt i mange arbejdsområder, herunder kommunikation og anvendelse af digitale platforme, fundraising, rekruttering og fastholdelse af ildsjæle,

gennemførelse af projekter osv. I bestræbelserne på at give ildsjælene i Jammerbugt Kommune de bedste betingelser vil forvaltningen i dialog med Landdistriktsrådet sætte fokus på relevante temaer. Der vil blive afholdt tre til fire åbne temamøder om året, hvor der sættes fokus på de udfordringer, ildsjæle møder i deres arbejde og efterspørger mere information om. Netværks- og erfaringsudviklingsmøderne vil blive afholdt forskellige steder i kommunen og der vil blive annonceret bredt om møderne. I tilfælde hvor det er relevant, vil der blive inviteret oplægsholdere og fagpersoner til møderne

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk